ข้อมูลการติดต่อ

ชั้นที่ ๒ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3)
๒๔๘ หมู่ที่ ๑ ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๖๕-๗
E-mail: cas@mbu.ac.th