บทบาทหน้าที่หน่วยงาน

ภาระหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ

๑. สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ในการที่จะนําสถาบันไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา ทั้งในบทบาทชี้นําและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในสังคม

๒. สนับสนุนการประสานงานระหว่างคณะ ศูนย์ สํานัก วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการวิชาการ จัดระบบวิธีประสานงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสามารถเข้าถึงสังคมชุมชนมากยิ่งขึ้น

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีทักษะและประสบการณ์ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสอดแทรกคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่สังคมและสามารถชี้นําสังคมได้

๔. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการให้บริการวิชาการ และชี้นําสังคมในวงกว้างเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๕. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนในวงกว้าง

วัตถุประสงค์การบริการวิชาการ

          เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของการบริการวิชาการ

ดําเนินภารกิจ/กิจกรรมที่กําหนด ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            มีความถูกต้อง รวดเร็วและอัพเดต (Update) ตลอดเวลา