โครงสร้างหน่วยงาน

ศูนย์บริการวิชาการ

๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน การเสนอของบประมาณของกอง การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุถุปกรณ์ การเบิกจ่ายงบประมาณของกอง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและการวัดผลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายบริการสังคม มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการบริการสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมการน้อมนำหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตและ สังคม งานชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการสอนศีลธรรม มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ส่งเสริมโครงการพระสอนศีลธรรม ส่งเสริมการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ส่งเสริมโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่งเสริมโครงการให้การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนคฤหัสถ์ บุคคลภายนอก สาธุชนที่มีความสนใจที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของส่วนงานใดโดยเฉพาะ ตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ใด้รับมอบหมาย

๕. ฝ่ายห้องสมุด มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ