คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ เข้าเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการ

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา (EQMSOC : Educational Quality Management System Operation Center) โดยมี พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา (EQMSOC) เป็นประธานคณะทำงานฯ ในการเข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์บริการวิชาการ และสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน และมอบนโยบายในการทำงานและบริหารงานภายในหน่วยงาน