วารสารที่ได้รับการเผยแพร่ที่ ThaiJo

ศูนย์บริการวิชาการได้รวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการในสังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้รับการเผยแพร่ ที่เว็บไซต์ Thai Journals Online (ThaiJO) หรือ (https://www.tci-thaijo.org/) เพื่อเป็นการเผนแพร่และเป็นการบริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร
วารสาร ปัญญา
วารสาร ล้านนาวิชาการ
วารสาร พุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 
วารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วารสาร สิรินธรปริทรรศน์
วารสาร บัณฑิตศาส์น
วารสารวิชาการ แสงอีสาน
วารสาร ปรัชญาปริทรรศน์
วารสาร มงกุฎทักษิณ

แหล่งที่มา : http://ojs.mbu.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/