วารสารที่ได้รับการเผยแพร่ที่ MBU OJS

ศูนย์บริการวิชาการได้รวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการในสังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้รับการเผยแพร่ ที่ MBU OJS หรือ (http://ojs.mbu.ac.th/) เพื่อเป็นการเผนแพร่และเป็นการบริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร
วารสาร ปัญญาจักษุ
วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วารสาร ศรีล้านช้างปริทรรศน์
วารสาร พุทธปรัชญาวิวัฒน์
วารสาร มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วารสาร สังคมศึกษา มมร
วารสาร พุทธวิทยาการ
วารสาร มหามกุฏวิชาการ
วารสาร สังคมศาสตร์บูรณาการ
วารสาร มหาปชาบดีเถรีปริทรรศน์
วารสาร มมร ภาษาปริทัศน์
วารสารวิชาการ พระพุทธศาสนาเขตลุ่มน้ำโขง
วารสาร นิสิตวัง
วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
วารสาร MBUISC Journal

แหล่งที่มา : http://ojs.mbu.ac.th/

  • วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร