บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ฝ่ายบริการสังคม

ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการสอนศีลธรรม

ฝ่ายห้องสมุด