ธรรมยาตรามหากุศล” อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ – สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม)

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. “ธรรมยาตรามหากุศล” เปี่ยมบุญเปี่ยมกุศลอิ่มกายอิ่มใจ คารวานบุญธรรมยาตรา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับวัดทองเนียม  “โครงการศุกร์ถึงธรรมสูขถึงใจ” ทอดผ้าป่าสมณบริโภคเพื่อกำลังใจแก่พระสงฆ์สามเณรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี  จำนวน ๑๐ วัด  ได้แก่….ฯ ซึ่งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีแผนกธรรมปริยัติธรรมสามัญและวัดในต่างจังหวัด ถวายอุปกรณ์การศึกษาและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณรวัดโบสถ์ ๑๐๐ รูป ทั้งได้กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ พระพุทธมงคลทศพลญานประทาน วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี   

พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษ ชัยชาญ (สูง ๙๕ เมตรกว้าง ๖๓ เมตร เฉพาะ พระ) วัดม่วง อ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิมล  อดีตอธิการบดี มมร เป็นประธาน พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร , นางสาวปินัทธ์  ธนานนทศรี อดีต รก.รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มมร , ผศ.ดร.เกศีนี จุฑาวิจิตร รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พร้อมคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดทองเนียม ร่วม ๑๐๐  ท่าน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับวัดทองเนียม จัดโครงการธรรมยาตราถวายผ้าป่าเพื่ออุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ – สามเณร พื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ได้นำปัจจัยและอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒๓๕,๑๘๑ บาท ถวายแด่วัดในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สิงหบุรี (วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ) ดังนี้๑. วัดวัชรธรรมาราม๒.วัดศรีสำราญ  ๓. วัดโพธิ์ศรี๔.วัดไผ่ดำ๕.วัดโบสถ์อินทร์บุรี  ๖. วัดการ้อง  ๗. วัดพระนอน  ๘.วัดสาลโคดม  ๙.วัดโพสังโฆ  ๑๐. วัดพระนอนจักรสีห์  

อาทิเช่น วัดโบสถ์อินทร์บุรี  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีสามเณรจำนวนมากศึกษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เร่งเห็นความสำคัญให้การสนับสนุน การศึกษาพระภิกษุ – สามเณร เป็นหลักสำคัญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดกาล ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง 

ในการนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านมีจิตศัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้กราบอาราธนานิมนต์ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร อดีตอธิการบดีรูปที่ ๔ เป็นประธานในการถวายทุนการศึกษาเพื่ออุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ – สามเณร พื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา