โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา๑๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและวัดทองเนียม โดยพระภิกษุสงฆ์และพระนักศึกษาและนักศึกษาชาย -หญิง พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เย็นและปฏิบัติธรรมข้ามคืน……ในการนี้เวลา ๒๐.๑๙ น.พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโน) บรรยายธรรมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและน้อมรำลึกถึงปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า “ศุกร์ถึงธรรม…สุขถึงใจ” ปีที่ ๓ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม