โครงการศุกร์ธรรมสุขถึงใจ : ธรรมยาตราถวายพุ่มเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและวัดทองเนียม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาธรรมยาตราถวายพุ่มเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จำนวน ๑๐ วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาธรรมยาตราถวายพุ่มเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จำนวน ๑๐ วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มที่วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน เป็นวัดแรกตามลำดับดังนี้
๑. วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน
๒. วัดสุวรรณาราม
๓. วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
๔. วัดหทัยนเรศวร์
๕. วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม
๖. วัดปุรณาวาส
๗. วัดสิริวัฒนาราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
๘. วัดท่าบันเทิง นนทบุรี
๙. วัดป่าศรีถาวร (แก้วฟ้า)
๑๐. วัดป่าศรีถาวร,(คลองโยง) นครปฐม