โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจปีที่ ๙

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จัดโครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจปีที่ ๙ โดยมีพระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีที่ดูแลด้านกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการร่วมปฏิบัติธรรม “ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ” ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การปฏิบัติธรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการสดับธรรมเทศนาเรื่อง “อุเบกขาบารมี” โดยพระราชธรรมพาที (ชัยวัฒน์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาส บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และมีการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ปฏิบัติธรรม สาธยายพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  ๖๙ วาระ เดินจงกรมเวียนภายในมหาวิทยาลัย สมาทานเนสัชชิก ตลอดคืน ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นศิริมงคล

ใจถึงธรรมนำสงบพบสุขบ้าง
ให้เหินห่างทางชัฏขจัดเขลา
บุญเกิดมีที่ใจภายในเรา
จะใครเล่ามาช่วยได้มิใช่ตน

  • ร้อยเรียงโดย รศ.จำนง คันธิก