ธรรมยาตราบุญผ้าป่าการศึกษาพระปริยัติธรรม ๓ จังหวัด

โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจปีที่ ๙ โดยมีพระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีที่ดูแลด้านกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดธรรมยาตราบุญผ้าป่าการศึกษาพระปริยัติธรรม ๓ จังหวัด ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๒ วัดมีวัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดโบสถ์อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี/แผนกสามัญ จำนวน ๑๐ วัด และวัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ