ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) โดยมีพระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานในที่ประชุม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายชุติเดช สุวรรณมณี หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ได้นำเสนอโครงการ/กิจกรรม ทั้งที่เป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและการบริการที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นของการบริการวิชาการต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโครงการในปี ๒๕๖๔ มีจำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
๒. โครงการหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์การอย่างมืออาชีพ
๓. โครงการหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน
๔. โครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


สืบเนื่องจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ตามนโยบายของพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา (EQMSOC : Educational Quality Management System Operation Center) นายชูชาติ บุตรเพ็ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้รายงานความคืบหน้าการสร้างเว็บไซต์ดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ