ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มมร ๒๕๖๗

ID ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
MBU67TDV0992 ทดสอบ 1 MBU67TDV0991.pdf
MBU2567/0001 พระขจรศักดิ์ ขจรสกฺโก  MBU2567/0001พระขจรศักดิ์ ขจรสกฺโก 
MBU2567/0002 Phrakhrupaladsuvaddhanasaccaguna  MBU2567/0002Phrakhrupaladsuvaddhanasaccaguna 
MBU2567/0003 โยษิตา ศรีเจริญ MBU2567/0003โยษิตา ศรีเจริญ
MBU2567/0004 พระครูสมุห์ ศิลาศักดิ์ สุเมโธ, ดร. MBU2567/0004พระครูสมุห์ ศิลาศักดิ์ สุเมโธ, ดร.
MBU2567/0005 พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต, ดร. MBU2567/0005พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต, ดร.
MBU2567/0006 พระเมธีวัชราภรณ์ รศ ดร.  MBU2567/0006พระเมธีวัชราภรณ์ รศ ดร. 
MBU2567/0007 พระมหาอภิพงค์ ภูริวฑฺฒโน, ดร. MBU2567/0007พระมหาอภิพงค์ ภูริวฑฺฒโน, ดร.
MBU2567/0008 พระครูสุนทรวินัยรส, ดร. MBU2567/0008พระครูสุนทรวินัยรส, ดร.
MBU2567/0009 ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก MBU2567/0009ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก
MBU2567/0010 นางสาวพรพิมล เพ็งประภา MBU2567/0010นางสาวพรพิมล เพ็งประภา
MBU2567/0011 นางสาวสุพรรณี บุญหนัก MBU2567/0011นางสาวสุพรรณี บุญหนัก
MBU2567/0012 ยงวิทย์ ศรีเพชร MBU2567/0012ยงวิทย์ ศรีเพชร
MBU2567/0013 พระมหาพงศ์ทราทิตย์  สุธีโร, ดร. MBU2567/0013พระมหาพงศ์ทราทิตย์  สุธีโร, ดร.
MBU2567/0014 ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธิ์ MBU2567/0014ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธิ์
MBU2567/0015 พรทิวา ชนะโยธา MBU2567/0015พรทิวา ชนะโยธา
MBU2567/0016 พระครูสังฆรักษ์ ยศวีร์  ปมุตฺโต, ดร. MBU2567/0016พระครูสังฆรักษ์ ยศวีร์  ปมุตฺโต, ดร.
MBU2567/0017 นายเศรษฐา ภูศรีโสม MBU2567/0017นายเศรษฐา ภูศรีโสม
MBU2567/0018 นางวิระยา พิมพ์พันธ์ MBU2567/0018นางวิระยา พิมพ์พันธ์
MBU2567/0019 ผศ.เตชทัต ปักสังขาเนย์ MBU2567/0019ผศ.เตชทัต ปักสังขาเนย์
MBU2567/0020 นายพลภัทร  อภัยโส MBU2567/0020นายพลภัทร  อภัยโส
MBU2567/0021 นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ MBU2567/0021นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์
MBU2567/0022 ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ แสนคำ MBU2567/0022ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ แสนคำ
MBU2567/0023 สุพจน์   พิมประสาร MBU2567/0023สุพจน์   พิมประสาร
MBU2567/0024 นายยชุรเวท หงส์สิริ MBU2567/0024นายยชุรเวท หงส์สิริ
MBU2567/0025 พระมหานัฐพล อิสฺสรธมฺโม/สดีวงค์ MBU2567/0025พระมหานัฐพล อิสฺสรธมฺโม/สดีวงค์
MBU2567/0026 นายนิคม ปาทะวงศ์ MBU2567/0026นายนิคม ปาทะวงศ์
MBU2567/0027 พระปลัด รุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ MBU2567/0027พระปลัด รุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ
MBU2567/0028 นานเอกพงศ์ พัฒนากุล MBU2567/0028นานเอกพงศ์ พัฒนากุล
MBU2567/0029 อุดมชัย ปานาพุต MBU2567/0029อุดมชัย ปานาพุต
MBU2567/0030 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. MBU2567/0030พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.
MBU2567/0031 พระมหาอดิศักดิ์. ปิยสีโล (ดีล้วน) MBU2567/0031พระมหาอดิศักดิ์. ปิยสีโล (ดีล้วน)
MBU2567/0032 พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. MBU2567/0032พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.
MBU2567/0033 พระอุดมธีรคุณ MBU2567/0033พระอุดมธีรคุณ
MBU2567/0034 อาจารย์ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ MBU2567/0034อาจารย์ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
MBU2567/0035 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร MBU2567/0035นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
MBU2567/0036 ดร.บัญชา ธรรมบุตร MBU2567/0036ดร.บัญชา ธรรมบุตร
MBU2567/0037 พระครูปริยัติกิตติวิมล, ดร. MBU2567/0037พระครูปริยัติกิตติวิมล, ดร.
MBU2567/0038 ดร.กฤตสุชิน พลเสน MBU2567/0038ดร.กฤตสุชิน พลเสน
MBU2567/0039 พระพงษ์ระวี อุตฺตรภทฺโท โหลิมชยโชติกุล MBU2567/0039พระพงษ์ระวี อุตฺตรภทฺโท โหลิมชยโชติกุล
MBU2567/0040 พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี, ดร. MBU2567/0040พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี, ดร.
MBU2567/0041 พระครูวิกรมธรรมธัช MBU2567/0041พระครูวิกรมธรรมธัช
MBU2567/0042 พระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต(หลินภู), ดร. MBU2567/0042พระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต(หลินภู), ดร.
MBU2567/0043 นายวัชรพงษ์  โสภาจร MBU2567/0043นายวัชรพงษ์  โสภาจร
MBU2567/0044 นายเกษม. ประพาน MBU2567/0044นายเกษม. ประพาน
MBU2567/0045 นางสาวประณิตา จันทรประพันธ์ MBU2567/0045นางสาวประณิตา จันทรประพันธ์
MBU2567/0046 ผศ.ดร.จำรัส  บุดดาพงษ์ MBU2567/0046ผศ.ดร.จำรัส  บุดดาพงษ์
MBU2567/0047 ดร.บรรจง ลาวะลี MBU2567/0047ดร.บรรจง ลาวะลี
MBU2567/0048 พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ MBU2567/0048พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์
MBU2567/0049 พระครูวินัยธรบุลากร ฐานากโร MBU2567/0049พระครูวินัยธรบุลากร ฐานากโร
MBU2567/0050 อาจารย์ ดร.มนตรี วิชัยวงษ์ MBU2567/0050อาจารย์ ดร.มนตรี วิชัยวงษ์
MBU2567/0051 พระมหาศุภชัย ญาณธีโร  MBU2567/0051พระมหาศุภชัย ญาณธีโร 
MBU2567/0052 พระมหามนตรี อธิกาโร อธิการกันทร MBU2567/0052พระมหามนตรี อธิกาโร อธิการกันทร
MBU2567/0053 อัญชลี แสงเพชร MBU2567/0053อัญชลี แสงเพชร
MBU2567/0054 ผศ.ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง MBU2567/0054ผศ.ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง
MBU2567/0055 พระวิทวัส  ปภสฺสรญาโณ, ดร. MBU2567/0055พระวิทวัส  ปภสฺสรญาโณ, ดร.
MBU2567/0056 พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. MBU2567/0056พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.
MBU2567/0057 กิตติยา คุณารักษ์ MBU2567/0057กิตติยา คุณารักษ์
MBU2567/0058 นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง MBU2567/0058นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง
MBU2567/0059 พระขจรศักดิ์ ขจรสกฺโก MBU2567/0059พระขจรศักดิ์ ขจรสกฺโก
MBU2567/0060 พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. (เดินชาบัน) MBU2567/0060พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. (เดินชาบัน)
MBU2567/0061 นายภัทรพล เสริมทรง MBU2567/0061นายภัทรพล เสริมทรง
MBU2567/0062 Dr.Phamaha Punsombat Bunreang MBU2567/0062Dr.Phamaha Punsombat Bunreang
MBU2567/0063 นายทองเปลือง  อภัยวงศ์ MBU2567/0063นายทองเปลือง  อภัยวงศ์
MBU2567/0064 นายอดิศักดิ์ ทุมอนันต์ MBU2567/0064นายอดิศักดิ์ ทุมอนันต์
MBU2567/0065 ดร.พรพิมล  โพธิ์ชัยหล้า MBU2567/0065ดร.พรพิมล  โพธิ์ชัยหล้า
MBU2567/0066 นางสาวเบญญาภา เพิ่มบุญ MBU2567/0066นางสาวเบญญาภา เพิ่มบุญ
MBU2567/0067 พระนพดล ปภสฺสรวํโส (ปันมะ) MBU2567/0067พระนพดล ปภสฺสรวํโส (ปันมะ)
MBU2567/0068 พระครูวินัยธรสัญชัย  ทิพย์โอสถ, ผศ.ดร. MBU2567/0068พระครูวินัยธรสัญชัย  ทิพย์โอสถ, ผศ.ดร.
MBU2567/0069 พรพรรษา คงประยูร MBU2567/0069พรพรรษา คงประยูร
MBU2567/0070 นายมาโนช นันทพรม MBU2567/0070นายมาโนช นันทพรม
MBU2567/0071 นายไชยยา  เรืองดี MBU2567/0071นายไชยยา  เรืองดี
MBU2567/0072 รัชนีบูรณ์  เนตรภักดี MBU2567/0072รัชนีบูรณ์  เนตรภักดี
MBU2567/0073 อาจารย์ ดร.จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ MBU2567/0073อาจารย์ ดร.จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์
MBU2567/0074 พระครูสุธีวรสาร, ดร. MBU2567/0074พระครูสุธีวรสาร, ดร.
MBU2567/0075 ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง MBU2567/0075ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง
MBU2567/0076 ดร.วราสะยะ วราสยานนท์ MBU2567/0076ดร.วราสะยะ วราสยานนท์
MBU2567/0077 นางสาว วรรษิษฐา  อัครธนยวมนต์ MBU2567/0077นางสาว วรรษิษฐา  อัครธนยวมนต์
MBU2567/0078 อิศเรศ จิณฤทธิ์ MBU2567/0078อิศเรศ จิณฤทธิ์
MBU2567/0079 นายปรเมธ ศรีภิญโย MBU2567/0079นายปรเมธ ศรีภิญโย
MBU2567/0080 นพรัตน์ กันทะพิกุล MBU2567/0080นพรัตน์ กันทะพิกุล
MBU2567/0081 นายณัฐพล จินดารัมย์ MBU2567/0081นายณัฐพล จินดารัมย์
MBU2567/0082 พระเทพวชิรวิมล, ดร. MBU2567/0082พระเทพวชิรวิมล, ดร.
MBU2567/0083 ดร.กษิดิศ นวเสรี MBU2567/0083ดร.กษิดิศ นวเสรี
MBU2567/0084 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี MBU2567/0084พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี
MBU2567/0085 นายพีรพงษ์ แสนสิ่ง MBU2567/0085นายพีรพงษ์ แสนสิ่ง
MBU2567/0086 ปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ MBU2567/0086ปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ
MBU2567/0087 แม่ชีเนตรนภา สุทธิรัตน์, ดร. MBU2567/0087แม่ชีเนตรนภา สุทธิรัตน์, ดร.
MBU2567/0088 นางสาวกฤษดาภรณ์ แก้วสวนจิก MBU2567/0088นางสาวกฤษดาภรณ์ แก้วสวนจิก
MBU2567/0089 พระมหาวิทวัส กตเมธี (ประเสริฐ) MBU2567/0089พระมหาวิทวัส กตเมธี (ประเสริฐ)
MBU2567/0090 พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร MBU2567/0090พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร
MBU2567/0091 นางสาวนภัสวรรณ  สายจันเจียม MBU2567/0091นางสาวนภัสวรรณ  สายจันเจียม
MBU2567/0092 พระครูวาปีธรรมวิโรจน์ (ประศาล นิวัฒ) MBU2567/0092พระครูวาปีธรรมวิโรจน์ (ประศาล นิวัฒ)
MBU2567/0093 นางสาวกาญจนา อาจคงหาญ MBU2567/0093นางสาวกาญจนา อาจคงหาญ
MBU2567/0094 นางสาววราภรณ์ ชนะจันทร์ตา MBU2567/0094นางสาววราภรณ์ ชนะจันทร์ตา
MBU2567/0095 ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก MBU2567/0095ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก
MBU2567/0096 พระมหาวิชิต อคฺคชิโต MBU2567/0096พระมหาวิชิต อคฺคชิโต
MBU2567/0097 พระครูสุทธิเมธาวัฒน์, ดร. MBU2567/0097พระครูสุทธิเมธาวัฒน์, ดร.
MBU2567/0098 นายจักรี  บางประเสริฐ MBU2567/0098นายจักรี  บางประเสริฐ
MBU2567/0099 นางสาววีณา  ภาคมฤค MBU2567/0099นางสาววีณา  ภาคมฤค
MBU2567/0100 ณัฐชยา กำแพงแก้ว MBU2567/0100ณัฐชยา กำแพงแก้ว
MBU2567/0101 นายสุขชัย วงษ์จันทร์ MBU2567/0101นายสุขชัย วงษ์จันทร์
MBU2567/0102 นางสาวสุนัน อาจคงหาญ MBU2567/0102นางสาวสุนัน อาจคงหาญ
MBU2567/0103 พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ โพธิ์ศรีขา MBU2567/0103พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ โพธิ์ศรีขาม
MBU2567/0104 พระพิทักษ์  ฐานิสฺสโร,ดร. MBU2567/0104พระพิทักษ์  ฐานิสฺสโร,ดร.
MBU2567/0105 ผศ.ดร.วิญญู กินะเสน MBU2567/0105ผศ.ดร.วิญญู กินะเสน
MBU2567/0106 นายยุทธวีระ  ศรีกันหานนท์ MBU2567/0106นายยุทธวีระ  ศรีกันหานนท์
MBU2567/0107 พระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ ศิริวัง MBU2567/0107พระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ ศิริวัง
MBU2567/0108 พระครูศรีปริยัติวิธาน,ผศ.ดร.(แม้น คุปตรํสี) MBU2567/0108พระครูศรีปริยัติวิธาน,ผศ.ดร.(แม้น คุปตรํสี)
MBU2567/0109 ผศ.ณัฐหทัย นิรัติศัย MBU2567/0109ผศ.ณัฐหทัย นิรัติศัย
MBU2567/0110 ดร.วีรนุช พรมจักร์ MBU2567/0110ดร.วีรนุช พรมจักร์
MBU2567/0111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โผน นามณี MBU2567/0111ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โผน นามณี
MBU2567/0112 ผศ.กฤติกา ชนะกุล MBU2567/0112ผศ.กฤติกา ชนะกุล
MBU2567/0113 พระครูอรรถจริยานุวัตร, ดร. MBU2567/0113พระครูอรรถจริยานุวัตร, ดร.
MBU2567/0114 พระครูสังฆรักษ์ สุริยะ ปภสฺสโร (สพานทอง) MBU2567/0114พระครูสังฆรักษ์ สุริยะ ปภสฺสโร (สพานทอง)
MBU2567/0115 พระครูศิริโสธรคณารักษ์ MBU2567/0115พระครูศิริโสธรคณารักษ์
MBU2567/0116 อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ จันทวฤทธิ์ MBU2567/0116อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ จันทวฤทธิ์
MBU2567/0117 พระมหาพิพัฒน์ ปวฑฺฒโน (ท่าดี) MBU2567/0117พระมหาพิพัฒน์ ปวฑฺฒโน (ท่าดี)
MBU2567/0118 พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,ป.ธ.9,รศ.,ดร. MBU2567/0118พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,ป.ธ.9,รศ.,ดร.
MBU2567/0119 พนมนคร มีราคา MBU2567/0119พนมนคร มีราคา
MBU2567/0120 พระครูปลัด ประสิทธิ์ สระทอง MBU2567/0120พระครูปลัด ประสิทธิ์ สระทอง
MBU2567/0121 พระครูปริยัติกิตติวิมล, ดร. MBU2567/0121พระครูปริยัติกิตติวิมล, ดร.
MBU2567/0122 พระครูสิริธรรมเมธี MBU2567/0122พระครูสิริธรรมเมธี
MBU2567/0123 นายปรีดา  นวลรักษา MBU2567/0123นายปรีดา  นวลรักษา
MBU2567/0124 นายมงคลชัย สมศรี MBU2567/0124นายมงคลชัย สมศรี
MBU2567/0125 พระปลัด ธนา อคฺคธมฺโม MBU2567/0125พระปลัด ธนา อคฺคธมฺโม
MBU2567/0126 พระครูสิริธรรมนิเทศ,ผศ,ดร. MBU2567/0126พระครูสิริธรรมนิเทศ,ผศ,ดร.
MBU2567/0127 ดร.สิริพร ครองชีพ MBU2567/0127ดร.สิริพร ครองชีพ
MBU2567/0128 พระมหาวัฒนา สุรจิตโต,ดร MBU2567/0128พระมหาวัฒนา สุรจิตโต,ดร
MBU2567/0129 รศ. ดร. สุเทพ สุวีรางกูร MBU2567/0129รศ. ดร. สุเทพ สุวีรางกูร
MBU2567/0130 ดร.เวชสุวรรณ อาจวิชัย MBU2567/0130ดร.เวชสุวรรณ อาจวิชัย
MBU2567/0131 พระครูปลัดณฐกร ปฏิภาณเมธี, ดร. MBU2567/0131พระครูปลัดณฐกร ปฏิภาณเมธี, ดร.
MBU2567/0132 พระมหาภาณุวิชญ์ ภาณุวิชฺชโญ,ดร. MBU2567/0132พระมหาภาณุวิชญ์ ภาณุวิชฺชโญ,ดร.
MBU2567/0133 อริสา สายศรีโกศล MBU2567/0133อริสา สายศรีโกศล
MBU2567/0134 พระมหานพรัตน์ ขนฺติธมฺโม/ศิลากุล MBU2567/0134พระมหานพรัตน์ ขนฺติธมฺโม/ศิลากุล
MBU2567/0135 พระครูกิตติวราทร,ผศ,ดร. MBU2567/0135พระครูกิตติวราทร,ผศ,ดร.
MBU2567/0136 พระครูสุภัทรวราทร (สุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ปราโมทย์วรพันธุ์) MBU2567/0136พระครูสุภัทรวราทร (สุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ปราโมทย์วรพันธุ์)
MBU2567/0137 พระปลัดชำนาญ โสภโณ MBU2567/0137พระปลัดชำนาญ โสภโณ
MBU2567/0138 ดร.สุรชัย พุดชู MBU2567/0138ดร.สุรชัย พุดชู
MBU2567/0139 พระมหาเมธาสิทธิ์ ฐิตคุโณ (ชาญกลิ่นน้อย) MBU2567/0139พระมหาเมธาสิทธิ์ ฐิตคุโณ (ชาญกลิ่นน้อย)
MBU2567/0140 นางรัชณีย์  เจริญนนท์ MBU2567/0140นางรัชณีย์  เจริญนนท์
MBU2567/0141 พระบุญเสริม  ปภสฺสโร  (จันทร์ภักดี) MBU2567/0141พระบุญเสริม  ปภสฺสโร  (จันทร์ภักดี)
MBU2567/0142 พระครูปลัด สุริยะ ชวนปญฺญ/ศรีสุระ, ดร. MBU2567/0142พระครูปลัด สุริยะ ชวนปญฺญ/ศรีสุระ, ดร.
MBU2567/0143 ชลวัฒน์ กิมซัง MBU2567/0143ชลวัฒน์ กิมซัง
MBU2567/0144 ดร.บัณฑิกา จารุมา MBU2567/0144ดร.บัณฑิกา จารุมา
MBU2567/0145 ดร.ปิยะสุดา เพชราเวช MBU2567/0145ดร.ปิยะสุดา เพชราเวช
MBU2567/0146 พระมหาอำนวย  มหาวีโร, ดร. MBU2567/0146พระมหาอำนวย  มหาวีโร, ดร.
MBU2567/0147 พระศุภวัฒน์ สุขวฑฺฒโน (เกตุกระทึก) MBU2567/0147พระศุภวัฒน์ สุขวฑฺฒโน (เกตุกระทึก)
MBU2567/0148 ดร.กุสุมา สุ่มมาตร์ MBU2567/0148ดร.กุสุมา สุ่มมาตร์
MBU2567/0149 พระครูศรีธรรมวุฒิ MBU2567/0149พระครูศรีธรรมวุฒิ
MBU2567/0150 นฐนกร ธงพุทธามนท์ MBU2567/0150นฐนกร ธงพุทธามนท์
MBU2567/0151 ผศ.ดร.วรเชษฐ์ โทอื้น MBU2567/0151ผศ.ดร.วรเชษฐ์ โทอื้น
MBU2567/0152 พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี,ดร. MBU2567/0152พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี,ดร.
MBU2567/0153 นายรักษ์ทวี เถาโต MBU2567/0153นายรักษ์ทวี เถาโต
MBU2567/0154 พระวิเชียร  อธิปุญโญ (แสนศรี) MBU2567/0154พระวิเชียร  อธิปุญโญ (แสนศรี)
MBU2567/0155 เอกลักษณ์​ สั​งข์สุวรรณ์​ MBU2567/0155เอกลักษณ์​ สั​งข์สุวรรณ์​
MBU2567/0156 ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ MBU2567/0156ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์
MBU2567/0157 ว่าที่ร้อยตรีสอาด  ภูนาสรณ์ MBU2567/0157ว่าที่ร้อยตรีสอาด  ภูนาสรณ์
MBU2567/0158 นายทองคำ  เกษจันทร์ MBU2567/0158นายทองคำ  เกษจันทร์
MBU2567/0159 พระสุรพ อาภรโณ  MBU2567/0159พระสุรพ อาภรโณ 
MBU2567/0160 พระครูธรรมธร ปุญญาพัฒน์ ปุญฺญนนฺโท MBU2567/0160พระครูธรรมธร ปุญญาพัฒน์ ปุญฺญนนฺโท
MBU2567/0161 ผศ.ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ MBU2567/0161ผศ.ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์
MBU2567/0162 จันทิมา แสงแพร MBU2567/0162จันทิมา แสงแพร
MBU2567/0163 แม่ชีดร.บุญช่วย ศรีเปรม MBU2567/0163แม่ชีดร.บุญช่วย ศรีเปรม
MBU2567/0164 พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช (สำเร็จ) MBU2567/0164พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช (สำเร็จ)
MBU2567/0165 ดร.บานชื่น  นักการเรียน MBU2567/0165ดร.บานชื่น  นักการเรียน
MBU2567/0166 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สอาด  ภูนาสรณ์ MBU2567/0166ว่าที่ร้อยตรี ดร.สอาด  ภูนาสรณ์
MBU2567/0167 พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ (สุพิบาล) MBU2567/0167พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ (สุพิบาล)
MBU2567/0168 สรวิศ พรมลี MBU2567/0168สรวิศ พรมลี
MBU2567/0169 ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก MBU2567/0169ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก
MBU2567/0170 นางสุดารัตน์  มณีนิล MBU2567/0170นางสุดารัตน์  มณีนิล
MBU2567/0171 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี MBU2567/0171ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
MBU2567/0172 พระครูปลัด อธิษฐ์  สุวฑฺโฒ(สุขพานิช), ดร. MBU2567/0172พระครูปลัด อธิษฐ์  สุวฑฺโฒ(สุขพานิช), ดร.
MBU2567/0173 อาจารย์ ดร.วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์ MBU2567/0173อาจารย์ ดร.วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์
MBU2567/0174 ผศ.ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ MBU2567/0174ผศ.ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ
MBU2567/0175 พระครูสุธีปัญญาภรณ์ MBU2567/0175พระครูสุธีปัญญาภรณ์
MBU2567/0176 พระครูวินัยธรวุฒิชัย ชนวุฑฺโฒ(เพ็ชรทองมา),ดร. MBU2567/0176พระครูวินัยธรวุฒิชัย ชนวุฑฺโฒ(เพ็ชรทองมา),ดร.
MBU2567/0177 นางจำเนียร  ฉิรินัง MBU2567/0177นางจำเนียร  ฉิรินัง
MBU2567/0178 ผศ.ดร.สุธาสินี แสงมุกดา MBU2567/0178ผศ.ดร.สุธาสินี แสงมุกดา
MBU2567/0179 ดร.กฤตสุชิน พลเสน MBU2567/0179ดร.กฤตสุชิน พลเสน
MBU2567/0180 พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร. MBU2567/0180พระศรีวชิรวาที, ผศ.ดร.
MBU2567/0181 พระมหาเอกกวิน  ปิยวีโร, ดร. MBU2567/0181พระมหาเอกกวิน  ปิยวีโร, ดร.
MBU2567/0182 ดร.บัญชา ธรรมบุตร MBU2567/0182ดร.บัญชา ธรรมบุตร
MBU2567/0183 ดร.กรุณา มธุลาภรังสรรค์ MBU2567/0183ดร.กรุณา มธุลาภรังสรรค์
MBU2567/0184 พระมหาธำรงค์ ฐิตปุญฺโญ, ดร. MBU2567/0184พระมหาธำรงค์ ฐิตปุญฺโญ, ดร.
MBU2567/0185 นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว MBU2567/0185นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว
MBU2567/0186 ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี MBU2567/0186ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี
MBU2567/0187 นางสาวสุธิดาลักษมี  ปิยภัทร์มงคล MBU2567/0187นางสาวสุธิดาลักษมี  ปิยภัทร์มงคล
MBU2567/0188 พระครูบวรชัยวัฒน์,ดร. MBU2567/0188พระครูบวรชัยวัฒน์,ดร.
MBU2567/0189 พระมหาชินกร สุจิตฺโต, ดร. MBU2567/0189พระมหาชินกร สุจิตฺโต, ดร.
MBU2567/0190 พระมหาอดิศักดิ์ คเวสโก (ฉีดอิ่ม) MBU2567/0190พระมหาอดิศักดิ์ คเวสโก (ฉีดอิ่ม)
MBU2567/0191 พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต (รัฐธรรม), ดร. MBU2567/0191พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต (รัฐธรรม), ดร.
MBU2567/0192 รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว MBU2567/0192รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว
MBU2567/0193 พระเมธีวชิราภิรัต, ผศ.ดร. MBU2567/0193พระเมธีวชิราภิรัต, ผศ.ดร.
MBU2567/0194 นายวิทยา ระน้อมบำรุง MBU2567/0194นายวิทยา ระน้อมบำรุง
MBU2567/0195 พระครูปลัด ธนภัทร อภิชาโน, ดร. MBU2567/0195พระครูปลัด ธนภัทร อภิชาโน, ดร.
MBU2567/0196 นายภาควัฒ ปล้องสุวรรณ MBU2567/0196นายภาควัฒ ปล้องสุวรรณ
MBU2567/0197 นางสาวภัสราภรณ์ นวลวัฒน์ MBU2567/0197นางสาวภัสราภรณ์ นวลวัฒน์
MBU2567/0198 นายชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ MBU2567/0198นายชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์
MBU2567/0199 แสงสุรีย์ ทองขาว MBU2567/0199แสงสุรีย์ ทองขาว
MBU2567/0200 ดร.บัญชา ธรรมบุตร MBU2567/0200ดร.บัญชา ธรรมบุตร
MBU2567/0201 พระมหาสมศักดิ์  ธนปญฺโญ  (ทองบ่อ) MBU2567/0201พระมหาสมศักดิ์  ธนปญฺโญ  (ทองบ่อ)
MBU2567/0202 พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร(ปาจิตเณย์) MBU2567/0202พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร(ปาจิตเณย์)
MBU2567/0203 วิญญูชน เฮ่าตระกูล MBU2567/0203วิญญูชน เฮ่าตระกูล
MBU2567/0204 พระเสฏฐนันท์ ภทฺราวุโธ MBU2567/0204พระเสฏฐนันท์ ภทฺราวุโธ
MBU2567/0205 อาทิตย์ อินทรภักดี MBU2567/0205อาทิตย์ อินทรภักดี
MBU2567/0206 นางจิตรา อุนจะนำ MBU2567/0206นางจิตรา อุนจะนำ
MBU2567/0207 ดร.ณทิพรดา ไชยศิลป์ MBU2567/0207ดร.ณทิพรดา ไชยศิลป์
MBU2567/0208 ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี MBU2567/0208ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
MBU2567/0209 นายธเนศ  นกเพ็ชร MBU2567/0209นายธเนศ  นกเพ็ชร
MBU2567/0210 ดร. สุปรีชา  ชำนาญพุฒิพร MBU2567/0210ดร. สุปรีชา  ชำนาญพุฒิพร
MBU2567/0211 พระปลัดไพโรจน์ อตุโล (สมหมาย) MBU2567/0211พระปลัดไพโรจน์ อตุโล (สมหมาย)
MBU2567/0212 นายอุทัย ภูคดหิน MBU2567/0212นายอุทัย ภูคดหิน
MBU2567/0213 ดร.ศรัณย์ ท้าวมิตร MBU2567/0213ดร.ศรัณย์ ท้าวมิตร
MBU2567/0214 ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก MBU2567/0214ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก
MBU2567/0215 พระครูสุทธิเมธาวัฒน์, ดร. MBU2567/0215พระครูสุทธิเมธาวัฒน์, ดร.
MBU2567/0216 พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,ปธ.9,รศ.,ดร. MBU2567/0216พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,ปธ.9,รศ.,ดร.
MBU2567/0217 นายชัยชนะ บรรพโคตร์ MBU2567/0217นายชัยชนะ บรรพโคตร์
MBU2567/0218 พระมหาบุญประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ (การัตน์) MBU2567/0218พระมหาบุญประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ (การัตน์)
MBU2567/0219 นายอภิภัสร์ ปาสานะเก MBU2567/0219นายอภิภัสร์ ปาสานะเก
MBU2567/0220 ดร.บุญส่ง ทองเอียง MBU2567/0220ดร.บุญส่ง ทองเอียง
MBU2567/0221 ประสาท จูมพล MBU2567/0221ประสาท จูมพล
MBU2567/0222 นายณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ MBU2567/0222นายณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
MBU2567/0223 แสงสุรีย์ ทองขาว MBU2567/0223แสงสุรีย์ ทองขาว
MBU2567/0224 พระครูสีลสราธิคุณ,ดร. (นรินทร์ สาไชยันต์) MBU2567/0224พระครูสีลสราธิคุณ,ดร. (นรินทร์ สาไชยันต์)
MBU2567/0225 นางจินตนา กะตากูล MBU2567/0225นางจินตนา กะตากูล
MBU2567/0226 นางสาวเบญจมาศ  พันพู MBU2567/0226นางสาวเบญจมาศ  พันพู
MBU2567/0227 พระมหาเจริญ กตปญฺโญ (กระพิลา) MBU2567/0227พระมหาเจริญ กตปญฺโญ (กระพิลา)
MBU2567/0228 พระมหาประทิ่น​ เขมจารี​ (ทองน้ำแก้ว)​ MBU2567/0228พระมหาประทิ่น​ เขมจารี​ (ทองน้ำแก้ว)​
MBU2567/0229 นายกมล บุตรชารี MBU2567/0229นายกมล บุตรชารี
MBU2567/0230 นายยุทธวีระ  ศรีกันหานนท์ MBU2567/0230นายยุทธวีระ  ศรีกันหานนท์
MBU2567/0231 นางสาวรัตติกร ชาญชำนิ MBU2567/0231นางสาวรัตติกร ชาญชำนิ
MBU2567/0232 พระสิทธิชัย คมฺภีโร MBU2567/0232พระสิทธิชัย คมฺภีโร
MBU2567/0233 พระมหาจิณกมล อภิรตโน(เป็นสุข),ดร. MBU2567/0233พระมหาจิณกมล อภิรตโน(เป็นสุข),ดร.
MBU2567/0234 ดร.ชุ่ม  พิมพ์คีรี MBU2567/0234ดร.ชุ่ม  พิมพ์คีรี
MBU2567/0235 พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี, ดร. MBU2567/0235พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี, ดร.
MBU2567/0236 อุดมชัย ปานาพุต MBU2567/0236อุดมชัย ปานาพุต
MBU2567/0237 พระครูสุภัทรสีลโสภณ MBU2567/0237พระครูสุภัทรสีลโสภณ
MBU2567/0238 พระมหาจิราย ปโยโค MBU2567/0238พระมหาจิราย ปโยโค
MBU2567/0239 ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี MBU2567/0239ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
MBU2567/0240 ดร.สันติ อุนจะนำ MBU2567/0240ดร.สันติ อุนจะนำ
MBU2567/0241 จตุภูมิ แสนคำ MBU2567/0241จตุภูมิ แสนคำ
MBU2567/0242 พระมหาโยธิน มหาวีโร, ดร. MBU2567/0242พระมหาโยธิน มหาวีโร, ดร.
MBU2567/0243 ดร.ประเวช วะทาแก้ว MBU2567/0243ดร.ประเวช วะทาแก้ว
MBU2567/0244 แสงสุรีย์ ทองขาว MBU2567/0244แสงสุรีย์ ทองขาว
MBU2567/0245 พระศรีวินยาภรณ์ MBU2567/0245พระศรีวินยาภรณ์
MBU2567/0246 ดร.พิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา MBU2567/0246ดร.พิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา
MBU2567/0247 รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์ MBU2567/0247รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์
MBU2567/0248 สกนธ์ อาภาภรณ์กุล MBU2567/0248สกนธ์ อาภาภรณ์กุล
MBU2567/0249 สุริยัน  ผึ่งผาย MBU2567/0249สุริยัน  ผึ่งผาย
MBU2567/0250 พระมหาจิราย ปโยโค,ผศ. MBU2567/0250พระมหาจิราย ปโยโค,ผศ.
MBU2567/0251 พระครูปลัดประพันธ์ สุรกโร MBU2567/0251พระครูปลัดประพันธ์ สุรกโร
MBU2567/0252 นางสาวปรรณพัชญ์ จิตร์จำนงค์ MBU2567/0252นางสาวปรรณพัชญ์ จิตร์จำนงค์
MBU2567/0253 นายสนิท  วงปล้อมหิรัญ MBU2567/0253นายสนิท  วงปล้อมหิรัญ
MBU2567/0254 พระมหาโยธิน มหาวีโร มาศสุข MBU2567/0254พระมหาโยธิน มหาวีโร มาศสุข
MBU2567/0255 พระสิทธิชัย คมฺภีโร (รินฤทธิ์) MBU2567/0255พระสิทธิชัย คมฺภีโร (รินฤทธิ์)
MBU2567/0256 พระครูวินัยธร สุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ. MBU2567/0256พระครูวินัยธร สุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ.
MBU2567/0257 นายพงษ์มนัส ดีอด MBU2567/0257นายพงษ์มนัส ดีอด
MBU2567/0258 ปริญญา ตรีธัญญา MBU2567/0258ปริญญา ตรีธัญญา
MBU2567/0259 นายอาทิตย์  แสงเฉวก MBU2567/0259นายอาทิตย์  แสงเฉวก
MBU2567/0260 คัมภีรภาพ คงสำรวย MBU2567/0260คัมภีรภาพ คงสำรวย
MBU2567/0261 พระบวร ปวรธมฺโม MBU2567/0261พระบวร ปวรธมฺโม
MBU2567/0262 ดร.ไพรัช พื้นชมภู MBU2567/0262ดร.ไพรัช พื้นชมภู
MBU2567/0263 ปาริฉัตร ไชยเดช MBU2567/0263ปาริฉัตร ไชยเดช
MBU2567/0264 พระมหานิวัฒน์  มหาโชติวฑฺฒโน, ดร. MBU2567/0264พระมหานิวัฒน์  มหาโชติวฑฺฒโน, ดร.
MBU2567/0265 พระมหาประทิ่น​ เขมจารี(ทองน้ำแกัว)​ MBU2567/0265พระมหาประทิ่น​ เขมจารี(ทองน้ำแกัว)​
MBU2567/0266 พระณฐโชค สุวโจ ชัยธนัทโชติ MBU2567/0266พระณฐโชค สุวโจ ชัยธนัทโชติ
MBU2567/0267 นายชาญพัฒน์ ขำขัน MBU2567/0267นายชาญพัฒน์ ขำขัน
MBU2567/0268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข กรรณาริก MBU2567/0268ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข กรรณาริก
MBU2567/0269 พระครูปลัด ทวี อภโย (ข่ายมณี), ผศ.ดร. MBU2567/0269พระครูปลัด ทวี อภโย (ข่ายมณี), ผศ.ดร.
MBU2567/0270 พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ  MBU2567/0270พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ 
MBU2567/0271 พระครูประยุตสารธรรม, ดร. MBU2567/0271พระครูประยุตสารธรรม, ดร.
MBU2567/0272 ดร.สมเกียรติ  วุฒิธรรมาภิวัฒน์ MBU2567/0272ดร.สมเกียรติ  วุฒิธรรมาภิวัฒน์
MBU2567/0273 นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์ MBU2567/0273นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์
MBU2567/0274 นางสาวธิติกาญจน์ พงษ์ธีรภัสร์ MBU2567/0274นางสาวธิติกาญจน์ พงษ์ธีรภัสร์
MBU2567/0275 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ MBU2567/0275ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
MBU2567/0276 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ผศ.ดร. MBU2567/0276พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ผศ.ดร.
MBU2567/0277 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข MBU2567/0277รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข
MBU2567/0278 นายวิราษ ภูมาศรี MBU2567/0278นายวิราษ ภูมาศรี
MBU2567/0279 พระมหาชัยชนะ ชยชโน(บุญนาดี) MBU2567/0279พระมหาชัยชนะ ชยชโน(บุญนาดี)
MBU2567/0280 ดร.ชาลี ภักดี MBU2567/0280ดร.ชาลี ภักดี
MBU2567/0281 นางสาวพัชรพร สาลี MBU2567/0281นางสาวพัชรพร สาลี
MBU2567/0282 พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ (สุพิบาล) MBU2567/0282พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ (สุพิบาล)
MBU2567/0283 วาริณี โสภาจร MBU2567/0283วาริณี โสภาจร
MBU2567/0284 ดร.คชา ปราณีตพลกรัง MBU2567/0284ดร.คชา ปราณีตพลกรัง
MBU2567/0285 นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร MBU2567/0285นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร
MBU2567/0286 ดร.กิตติยานนท์ วรรณวงศ์ MBU2567/0286ดร.กิตติยานนท์ วรรณวงศ์
MBU2567/0287 วรเทพ เวียงแก MBU2567/0287วรเทพ เวียงแก
MBU2567/0288 กาญจนาพร พองพรหม MBU2567/0288กาญจนาพร พองพรหม
MBU2567/0289 นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์ MBU2567/0289นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์
MBU2567/0290 ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก MBU2567/0290ดร.อาทิตย์  แสงเฉวก
MBU2567/0291 พระครูวรจิตตานุรักษ์, ดร. MBU2567/0291พระครูวรจิตตานุรักษ์, ดร.
MBU2567/0292 สิทธิพร เกษจ้อย MBU2567/0292สิทธิพร เกษจ้อย
MBU2567/0293 นายนิวัฒนา  วรรณคำ MBU2567/0293นายนิวัฒนา  วรรณคำ
MBU2567/0294 สมควร ข่าสะโปน MBU2567/0294สมควร ข่าสะโปน
MBU2567/0295 ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล MBU2567/0295ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล
MBU2567/0296 นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย MBU2567/0296นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย
MBU2567/0297 พระณัฐวุฒิ อภิปุญฺโญ (พันทะลี) MBU2567/0297พระณัฐวุฒิ อภิปุญฺโญ (พันทะลี)
MBU2567/0298 นายพิชาญ ณ พัทลุง MBU2567/0298นายพิชาญ ณ พัทลุง
MBU2567/0299 นายก้องพิพัฒน์ กองคำ MBU2567/0299นายก้องพิพัฒน์ กองคำ
MBU2567/0300 พระครูวินัยธรวุฒิไกร อภิรกฺโข  มาลัยขวัญ MBU2567/0300พระครูวินัยธรวุฒิไกร อภิรกฺโข  มาลัยขวัญ
MBU2567/0301 สุทธินันท์  พรหมพันธุ์ใจ MBU2567/0301สุทธินันท์  พรหมพันธุ์ใจ
MBU2567/0302 ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา MBU2567/0302ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา
MBU2567/0303 ดร.ณฐอร เจือจันทร์ MBU2567/0303ดร.ณฐอร เจือจันทร์
MBU2567/0304 พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก MBU2567/0304พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก
MBU2567/0305 ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ MBU2567/0305ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์
MBU2567/0306 พนัชพงษ์พรรณ โพธิสถิรวรางกูร MBU2567/0306พนัชพงษ์พรรณ โพธิสถิรวรางกูร
MBU2567/0307 ดร.เอกชาตรี สุขเสน MBU2567/0307ดร.เอกชาตรี สุขเสน
MBU2567/0308 ผศ.ดร. ธนกร ชูสุขเสริม MBU2567/0308ผศ.ดร. ธนกร ชูสุขเสริม
MBU2567/0309 ผศ.ดร.วิทูล ทาชา MBU2567/0309ผศ.ดร.วิทูล ทาชา
MBU2567/0310 พระปลัดวสันต์  ธีรวโร MBU2567/0310พระปลัดวสันต์  ธีรวโร
MBU2567/0311 พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน (กุมพล), ดร. MBU2567/0311พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน (กุมพล), ดร.
MBU2567/0312 พระครูสิริสารเมธี  MBU2567/0312พระครูสิริสารเมธี 
MBU2567/0313 พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. MBU2567/0313พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร.
MBU2567/0314 พระมหานพพร อภิพนฺโธ MBU2567/0314พระมหานพพร อภิพนฺโธ
MBU2567/0315 นางวิภาษณ์  เทศน์ธรรม MBU2567/0315นางวิภาษณ์  เทศน์ธรรม
MBU2567/0316 พระครูปริยัติสาทร,ผศ.ดร. MBU2567/0316พระครูปริยัติสาทร,ผศ.ดร.
MBU2567/0317 นายสมพร เกื้อสงค์ MBU2567/0317นายสมพร เกื้อสงค์
MBU2567/0318 ดร.เอนก มูลมา MBU2567/0318ดร.เอนก มูลมา
MBU2567/0319 ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ MBU2567/0319ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์
MBU2567/0320 นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ MBU2567/0320นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
MBU2567/0321 ดร.อารดา ฉิมมากูร MBU2567/0321ดร.อารดา ฉิมมากูร
MBU2567/0322 พระครูปลัดจักรพล สิริธโร MBU2567/0322พระครูปลัดจักรพล สิริธโร
MBU2567/0323 นางสาวนัยน์ปพร สุภา MBU2567/0323นางสาวนัยน์ปพร สุภา
MBU2567/0324 พระคณวัต ฐิตญาโณ(มะดาฮู) MBU2567/0324พระคณวัต ฐิตญาโณ(มะดาฮู)
MBU2567/0325 ยุรัตน์ดา สุขไชย MBU2567/0325ยุรัตน์ดา สุขไชย
MBU2567/0326 นายภูริณัฐ พฤกษ์เนรมิตร MBU2567/0326นายภูริณัฐ พฤกษ์เนรมิตร
MBU2567/0327 นายอภิเดช สุผา MBU2567/0327นายอภิเดช สุผา
MBU2567/0328 นายหาญ เถาตาจันทร์ MBU2567/0328นายหาญ เถาตาจันทร์
MBU2567/0329 ผศ.ศักดิ​พงษ์​ โสภา​จร​ MBU2567/0329ผศ.ศักดิ​พงษ์​ โสภา​จร​
MBU2567/0330 พระครูปลัดจักรพล สิริธโร MBU2567/0330พระครูปลัดจักรพล สิริธโร
MBU2567/0331 ชุลีพร นาหัวนิล MBU2567/0331ชุลีพร นาหัวนิล
MBU2567/0332 นายประเสริฐ ชมพรมมา MBU2567/0332นายประเสริฐ ชมพรมมา
MBU2567/0333 พระมหาบุญเลิศ ปุญฺญเมธี (ภูเหม็น) MBU2567/0333พระมหาบุญเลิศ ปุญฺญเมธี (ภูเหม็น)
MBU2567/0334 พระปริยัวชิรกวี(ไมตรี ปุญฺญามรินฺโท) MBU2567/0334พระปริยัวชิรกวี(ไมตรี ปุญฺญามรินฺโท)
MBU2567/0335 ดร.ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง MBU2567/0335ดร.ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง
MBU2567/0336 ชนมกร ประไกร MBU2567/0336ชนมกร ประไกร
MBU2567/0337 จุฑามาศ เทพเทียมทัศ MBU2567/0337จุฑามาศ เทพเทียมทัศ
MBU2567/0338 นายจุมพล สุยะต๊ะ MBU2567/0338นายจุมพล สุยะต๊ะ
MBU2567/0339 ทิวา สุขุม MBU2567/0339ทิวา สุขุม
MBU2567/0340 นายคารม ภูเวียง MBU2567/0340นายคารม ภูเวียง
MBU2567/0341 นายสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย  MBU2567/0341นายสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย 
MBU2567/0342 พระครู​สุนทร​ธรรม​นิเทศ​ MBU2567/0342พระครู​สุนทร​ธรรม​นิเทศ​
MBU2567/0343 นางสาวอรรชนิดา หวานคง MBU2567/0343นางสาวอรรชนิดา หวานคง
MBU2567/0344 พระมหาทศพร  สุมุทุโก (อ่อนน้อม) MBU2567/0344พระมหาทศพร  สุมุทุโก (อ่อนน้อม)
MBU2567/0345 นายวุฒิชัย เยาวโพธิ์ MBU2567/0345นายวุฒิชัย เยาวโพธิ์
MBU2567/0346 นายอานันท์ กรมน้อย MBU2567/0346นายอานันท์ กรมน้อย
MBU2567/0347 ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี MBU2567/0347ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี
MBU2567/0348 อาจารย์ ดร.สานิตย์ สีนาค MBU2567/0348อาจารย์ ดร.สานิตย์ สีนาค
MBU2567/0349 พระกิตติสารสุธี  MBU2567/0349พระกิตติสารสุธี 
MBU2567/0350 นางสาวณฐภัทร อยู่เมือง MBU2567/0350นางสาวณฐภัทร อยู่เมือง
MBU2567/0351 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข MBU2567/0351รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข
MBU2567/0352 พระครู​สุนทร​ธรรม​นิเทศ​ MBU2567/0352พระครู​สุนทร​ธรรม​นิเทศ​
MBU2567/0353 พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน MBU2567/0353พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน
MBU2567/0354 นายอาทิตย์ ชูชัย MBU2567/0354นายอาทิตย์ ชูชัย
MBU2567/0355 นายทองคำ  เกษจันทร์ MBU2567/0355นายทองคำ  เกษจันทร์
MBU2567/0356 พระครูพิจิตรธรรมปคุณ จักรกฤษณ์ จิตฺตทนฺโต พุฒบุรี MBU2567/0356พระครูพิจิตรธรรมปคุณ จักรกฤษณ์ จิตฺตทนฺโต พุฒบุรี
MBU2567/0357 ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล MBU2567/0357ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล
MBU2567/0358 วรวุฒิ สุขสมบูรณ์ MBU2567/0358วรวุฒิ สุขสมบูรณ์
MBU2567/0359 ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี MBU2567/0359ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี
MBU2567/0360 ดร.มนตรี รอดแก้ว MBU2567/0360ดร.มนตรี รอดแก้ว
MBU2567/0361 นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข MBU2567/0361นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข
MBU2567/0362 ดร.วรธนัท พรมศรี MBU2567/0362ดร.วรธนัท พรมศรี
MBU2567/0363 พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม, ดร. (เถื่อนศรี) MBU2567/0363พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม, ดร. (เถื่อนศรี)
MBU2567/0364 ดร.สุระ พิริยะสงวนพงศ์ MBU2567/0364ดร.สุระ พิริยะสงวนพงศ์
MBU2567/0365 ดร.เชษฐ์นิติภัทร พรหมชิน MBU2567/0365ดร.เชษฐ์นิติภัทร พรหมชิน
MBU2567/0366 นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์ MBU2567/0366นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์
MBU2567/0367 อาจารย์ ดร.ภัทรธรณ์ แสนพินิจ MBU2567/0367อาจารย์ ดร.ภัทรธรณ์ แสนพินิจ
MBU2567/0368 ดร.ชมพูนุช ช้างเจริญ MBU2567/0368ดร.ชมพูนุช ช้างเจริญ
MBU2567/0369 ดร.พัฒนา สอดทรัพย์ MBU2567/0369ดร.พัฒนา สอดทรัพย์
MBU2567/0370 ดร.เชน เพชรรัตน์ MBU2567/0370ดร.เชน เพชรรัตน์
MBU2567/0371 ผศ.สุดใจ  ภูกงลี MBU2567/0371ผศ.สุดใจ  ภูกงลี
MBU2567/0372 ดร.บัญชา ธรรมบุตร MBU2567/0372ดร.บัญชา ธรรมบุตร
MBU2567/0373 ผศ.ดร.กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์ MBU2567/0373ผศ.ดร.กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์
MBU2567/0374 ชาตรี สุขสบาย MBU2567/0374ชาตรี สุขสบาย
MBU2567/0375 นางสาวสุดารัตน์  วงค์คำ MBU2567/0375นางสาวสุดารัตน์  วงค์คำ
MBU2567/0376 พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร ปึงสูงเนิน ดร. MBU2567/0376พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร ปึงสูงเนิน ดร.
MBU2567/0377 ดร.ประชัน ชะชิกุล MBU2567/0377ดร.ประชัน ชะชิกุล
MBU2567/0378 นายสุรศักดิ์  พุทธา MBU2567/0378นายสุรศักดิ์  พุทธา
MBU2567/0379 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา MBU2567/0379นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
MBU2567/0380 ดร.ณัฎฐา ม้วนสุธา MBU2567/0380ดร.ณัฎฐา ม้วนสุธา
MBU2567/0381 ดร.ณัฎฐา ม้วนสุธา MBU2567/0381ดร.ณัฎฐา ม้วนสุธา
MBU2567/0382 Dr.Phamaha Punsombat Bunrueang  MBU2567/0382Dr.Phamaha Punsombat Bunrueang 
MBU2567/0383 นางสาวเตือนใจ ผางคำ MBU2567/0383นางสาวเตือนใจ ผางคำ
MBU2567/0384 นางสาวอธิชา เอี่ยมวิลัย MBU2567/0384นางสาวอธิชา เอี่ยมวิลัย
MBU2567/0385 นายพรชัย  วันทุม MBU2567/0385นายพรชัย  วันทุม
MBU2567/0386 นายกัณณพัศส์  นาชัยสินธุ์ MBU2567/0386นายกัณณพัศส์  นาชัยสินธุ์
MBU2567/0387 พระมหาวีระชาติ ปิยวณฺโณ, ดร. MBU2567/0387พระมหาวีระชาติ ปิยวณฺโณ, ดร.
MBU2567/0388 พระมหาอรุณ ปัญญารุโณ MBU2567/0388พระมหาอรุณ ปัญญารุโณ
MBU2567/0389 ผศ.ดร.เกษฎา ผาทอง MBU2567/0389ผศ.ดร.เกษฎา ผาทอง
MBU2567/0390 สุพัตรา สันติรุ่งโรจน์ MBU2567/0390สุพัตรา สันติรุ่งโรจน์
MBU2567/0391 ณัฐฐา แจ้งอักษร MBU2567/0391ณัฐฐา แจ้งอักษร
MBU2567/0392 นางรุจาภา  วันทุม MBU2567/0392นางรุจาภา  วันทุม
MBU2567/0393 พศิน แตงจวง MBU2567/0393พศิน แตงจวง
MBU2567/0394 นายพรชัย   วันทุม MBU2567/0394นายพรชัย   วันทุม
MBU2567/0395 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล MBU2567/0395ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล
MBU2567/0396 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. MBU2567/0396พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.
MBU2567/0397 นางสาวหฤทัย วิเศษ MBU2567/0397นางสาวหฤทัย วิเศษ
MBU2567/0398 ธีรักษ์  หนูทองแก้ว MBU2567/0398ธีรักษ์  หนูทองแก้ว
MBU2567/0399 นายชุติเดช  สุวรรณมณี MBU2567/0399นายชุติเดช  สุวรรณมณี
MBU2567/0400 พฤหัสกัญยา บุญลบ MBU2567/0400พฤหัสกัญยา บุญลบ
MBU2567/0401 นางเบญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ์ MBU2567/0401นางเบญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ์
MBU2567/0402 นายกิตติคุณ  ภูลายยาว MBU2567/0402นายกิตติคุณ  ภูลายยาว
MBU2567/0403 พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ  อาภาธโร  (เรนโท) MBU2567/0403พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ  อาภาธโร  (เรนโท)
MBU2567/0404 พระครูสุวรรณธรรมาจารย์ (ทองใบ สุปภาโส) MBU2567/0404พระครูสุวรรณธรรมาจารย์ (ทองใบ สุปภาโส)
MBU2567/0405 นายเจริญ  ทุนชัย MBU2567/0405นายเจริญ  ทุนชัย
MBU2567/0406 นางภัทรลดา วงษ์โยธา MBU2567/0406นางภัทรลดา วงษ์โยธา
MBU2567/0407 แม่ชีรัศมี บานเย็น MBU2567/0407แม่ชีรัศมี บานเย็น
MBU2567/0408 ดร.กันต์  ศรีหล้า MBU2567/0408ดร.กันต์  ศรีหล้า
MBU2567/0409 พระมหาขนบ สหายปญโญ MBU2567/0409พระมหาขนบ สหายปญโญ
MBU2567/0410 พระครูวินัยธรอภิชาติ  อภิชาโต (สินทรัพย์เพิ่ม) MBU2567/0410พระครูวินัยธรอภิชาติ  อภิชาโต (สินทรัพย์เพิ่ม)
MBU2567/0411 ศันสนีย์ อยู่เย็น MBU2567/0411ศันสนีย์ อยู่เย็น
MBU2567/0412 นางสาวทัศนัญ  อาจณรงค์ MBU2567/0412นางสาวทัศนัญ  อาจณรงค์
MBU2567/0413 อธิสา บุญล้อม MBU2567/0413อธิสา บุญล้อม
MBU2567/0414 รศ.ดร.เดชชาติ  ตรีทรัพย์ MBU2567/0414รศ.ดร.เดชชาติ  ตรีทรัพย์
MBU2567/0415 นิพล  อินนอก MBU2567/0415นิพล  อินนอก
MBU2567/0416 พระจักรพัชร์ จกฺกภทฺโท, ดร. (หิรัญคำ) MBU2567/0416พระจักรพัชร์ จกฺกภทฺโท, ดร. (หิรัญคำ)
MBU2567/0417 นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี MBU2567/0417นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี
MBU2567/0176 พระครูวินัยธรวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ(เพ็ชรทองมา) MBU2567/0176พระครูวินัยธรวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ(เพ็ชรทองมา)
MBU2567/0419 พระมหามนตรี อธิกาโร MBU2567/0419พระมหามนตรี อธิกาโร
MBU2567/0420 แม่ชีจำเนียร แสงสิน,ดร. MBU2567/0420แม่ชีจำเนียร แสงสิน,ดร.
MBU2567/0421 พระครูธรรมธร ทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถั่วเถื่อน) MBU2567/0421พระครูธรรมธร ทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถั่วเถื่อน)
MBU2567/0422 แม่ชีประครอง​ งามชัยภูมิ​ MBU2567/0422แม่ชีประครอง​ งามชัยภูมิ​
MBU2567/0423 นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง MBU2567/0423นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง
MBU2567/0424 พระครูธรรมธร ทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถั่วเถื่อน) MBU2567/0424พระครูธรรมธร ทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถั่วเถื่อน)
MBU2567/0425 Chatree Suksabay  MBU2567/0425Chatree Suksabay 
MBU2567/0426 นายวิระ  ประกอบดี MBU2567/0426นายวิระ  ประกอบดี
MBU2567/0427 ดร.วทัญญู ภูครองนา MBU2567/0427ดร.วทัญญู ภูครองนา
MBU2567/0428 นางอัจฉรา ไชยราช MBU2567/0428นางอัจฉรา ไชยราช
MBU2567/0429 พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ (กมลวิบูลย์), ดร. MBU2567/0429พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ (กมลวิบูลย์), ดร.
MBU2567/0430 นางสาวหทัยรัตน์ หล่มภูเขียว MBU2567/0430นางสาวหทัยรัตน์ หล่มภูเขียว
MBU2567/0431 ชูชาติ บุตรเพ็ง MBU2567/0431ชูชาติ บุตรเพ็ง
MBU2567/0432 นายศุภวัฒน์  บุญนาดี MBU2567/0432นายศุภวัฒน์  บุญนาดี
MBU2567/0433 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ MBU2567/0433ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ
MBU2567/0434 ดร.จรูญศักดิ์  อพง MBU2567/0434ดร.จรูญศักดิ์  อพง
MBU2567/0435 พระครูปิยธรรมานุสาสน์ MBU2567/0435พระครูปิยธรรมานุสาสน์
MBU2567/0436 ดร.อุทัย กมลศิลป์ MBU2567/0436ดร.อุทัย กมลศิลป์
MBU2567/0437 นายสัญญา หงษ์ประภัศร์ MBU2567/0437นายสัญญา หงษ์ประภัศร์
MBU2567/0438 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา MBU2567/0438ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
MBU2567/0439 ดร.สงวน  หล้าโพนทัน MBU2567/0439ดร.สงวน  หล้าโพนทัน
MBU2567/0440 นายสัญญา หงษ์ประภัศร์ MBU2567/0440นายสัญญา หงษ์ประภัศร์
MBU2567/0441 ถาวร วรบุตร MBU2567/0441ถาวร วรบุตร
MBU2567/0442 ดร.ณทิพรดา ไชยศิลป์ MBU2567/0442ดร.ณทิพรดา ไชยศิลป์
MBU2567/0443 อาคม อุโคตร MBU2567/0443อาคม อุโคตร
MBU2567/0444 นางสาวชัชชฎา ตรีทวีวงศ์กุล MBU2567/0444นางสาวชัชชฎา ตรีทวีวงศ์กุล
MBU2567/0445 นางสาววันดี บุญล้อม MBU2567/0445นางสาววันดี บุญล้อม
MBU2567/0446 นางสาวนราธิ สาระทัย MBU2567/0446นางสาวนราธิ สาระทัย
MBU2567/0447 นางสาวยุพา ขอบวนชน MBU2567/0447นางสาวยุพา ขอบวนชน
MBU2567/0448 นายชาญชัย สุขจันโท MBU2567/0448นายชาญชัย สุขจันโท
MBU2567/0449 นายแก่นเพชร แฝงสีพล MBU2567/0449นายแก่นเพชร แฝงสีพล
MBU2567/0450 นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว MBU2567/0450นายจิรพัฒน์ เผือแก้ว
MBU2567/0451 ดร.สันติราษฎร์ พวงมลิ MBU2567/0451ดร.สันติราษฎร์ พวงมลิ
MBU2567/0452 นางสาวจิราภรณ์ ชูชำนาญ MBU2567/0452นางสาวจิราภรณ์ ชูชำนาญ
MBU2567/0453 ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ MBU2567/0453ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
MBU2567/0454 พระภัทรพล อนุจารี (ผลเจริญ) MBU2567/0454พระภัทรพล อนุจารี (ผลเจริญ)
MBU2567/0455 ดร. สุปรีชา  ชำนาญพุฒิพร MBU2567/0455ดร. สุปรีชา  ชำนาญพุฒิพร
MBU2567/0456 พระครูปลัดคณกร มหาญาโณ กลับอำไพ ดร. MBU2567/0456พระครูปลัดคณกร มหาญาโณ กลับอำไพ ดร.
MBU2567/0457 พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ, ผศ. MBU2567/0457พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ, ผศ.
MBU2567/0458 พระเอกวัฒน์ ขันติญาโณ(ทองมั่น) MBU2567/0458พระเอกวัฒน์   ขันติญาโณ(ทองมั่น)
MBU2567/0459 คณวัต มะดาฮู MBU2567/0459คณวัต   มะดาฮู
MBU2567/0460 พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ.ดร. MBU2567/0460พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ.ดร.
MBU2567/0461 สุวภา โยธาทูล MBU2567/0461สุวภา  โยธาทูล
MBU2567/0462 ขวัญชนก ประภัสสร MBU2567/0462ขวัญชนก  ประภัสสร
MBU2567/0463 สุวภา โยธากุล MBU2567/0463สุวภา  โยธากุล
MBU2567/0464 ผศ.ดร.สงัด เชียนจันทึก MBU2567/0464ผศ.ดร.สงัด เชียนจันทึก
MBU2567/0465 นางสาวสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล MBU2567/0465นางสาวสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล
MBU2567/0466 สุชาดา ตั้งสุขสันต์ MBU2567/0466สุชาดา ตั้งสุขสันต์
MBU2567/0467 ผศ.ดร.ดำรงค์ เบญจคีรี MBU2567/0467ผศ.ดร.ดำรงค์ เบญจคีรี
MBU2567/0468 พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. MBU2567/0468พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร.

หากไม่พบข้อมูลหรือต้องการแจ้งปรับปรุง กรุณาแจ้งได้ที่ : โทร 0-2444-6000 ต่อ 1112

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย